Blog seputar judi online poker,togel,bola dan domino

DAFTAR SHIO 2015

SHIO KAMBING:
01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
SHIO KUDA:

 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
SHIO ULAR:

 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
SHIO NAGA:

 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00
SHIO KELINCI:

 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
SHIO HARIMAU:

 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
SHIO KERBAU:

 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
SHIO TIKUS:

 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
SHIO BABI:

 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
SHIO ANJING:

 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
SHIO AYAM:

 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
SHIO MONYET:

 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Back To Top